Leiebetingelser

LEIEPERIODEN
Leieperoden regnes fra det tidspunktet utstyret tas ut fra vårt depot til det leveres tilbake.

LEIETAKERENS ANSVAR:
Leietaker er ansvarlig for utstyret fra dette forlater utleierens depot til det er returnert til samme. Leietakeren forplikter seg videre å bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henholdt til normal praksis (daglig vedlikehold) og instrukser gitt av utleier. Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Vask, drivstoff, spettbrekkasje og utover normal slitasje belastes leietaker. Feil og mangler ved utstyret skal meldes utleier innen 24 timer, ellers anses utstyret å være i normal forskriftmessig stand ved utlevering.

UTLEIERENS ANSVAR:
Utleieren er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes av evt. driftsstans på utstyret.

FORSIKRING:
Utstyret er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, maskinskade (kasko).
Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker: Skade forvoldt av grov uaktsomhet, - skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/retningslinjer. - Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann, frostvæske etc.
Egenandelen på kr. 4.000,- dekkes av leietaker ved tyveri aller skader over dette beløpet. Er tyveri eller skadebeløpet under egenandelens beløp, dekkes aktuelle beløp av leietaker.

BETALINGSBETINGELSER:
Ved korte leieforhold til ikke registrerte kunder betales leien på forhånd og legitimasjon kreves. Ved leieforhold til etablerte kunder gjelder avtalt kredittid.

KONTRAKT:
Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt som inneholder alle leiebetingelser med begge parters ansvar. Kontrakten underskrives av begge parter og danner grunnlaget for leieforholdet.

FRAKT:
Frakt er tur/retur utleier belastes leietaker og avtales i hvert enkelt tilfelle.

FREMLEIE:
Leietakeren kan ikke framleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.) av utstyret.

SERVICE - VEDLIKEHOLD ETC.:
Service og nødvendig vedlikehold av maskinene dekkes av Ekspert utleier innefor normal arbeidstid (dersom ikke annet er avtalt). Daglig service og vedlikehold i leieperioden utføres av leietaker.

adresse Hol, 6445 Malmefjorden  telefon 900 11 199  e-post post@produktutleie.com